Vedtægter for Rækker Mølle


Gymnastik- & Ungdomsforening

 

 § 1

Foreningens navn er Rækker Mølle Gymnastik- & Ungdomsforening, som forkortes til Rækker Mølle GUF. Foreningen er hjemmehørende i Rækker Mølle

 

§ 2

Foreningens formål er at fremme det fri folkelige ungdomsarbejde. Dette søges nået gennem folkeligoplysning, gymnastik, idræt og andet kulturelt arbejde.

 

§ 3

 Foreningen skal være tilsluttet DGI Vestjylland Ringkøbing – Skjernegnen under DGI Vestjylland.

 

§ 4

Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing -Skjern kommune og er en sammenslutning af Finderup Gymnastik- & Ungdoms-forening, Hanning Gymnastik- & Ungdomsforening og Sædding Gymnastik- & Ungdomsforening.

 

§ 5

Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens formål og bestemmelser. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til ét af bestyrelsesmedlemmerne eller én af foreningens ledere.Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

 

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 20. april. Indvarsling sker ved annoncering i dagspressen eller på Rækker Mølle Portalen, senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset mødte stemmeberettigede. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.Dagsorden skal indeholde følgende:

 

 

 

  •                                                    

                                                    1. Valg af dirigent

                                                    2. Valg af stemmetællere

  •                                                     3. Beretninger
  •                                                     4. Regnskab
  •                                                     5. Indkomne forslag
  •                                                     6. Valg af forretningsudvalg
  •                                                     7. Valg af udvalgsmedlemmer
  •                                                     8. Valg af revisor
  •                                                     9. Eventuelt.
 
Alle valg til forretningsudvalg og udvalg skal være skriftlige, såfremt én eller flere af de fremmødte ønsker det, ellers kan valgene foretages mundtligt. Alle afstemninger tages ved relativ stemmeflertal.
 

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de aktive medlemmer indgiver skriftligt ønske herom.

 

§ 8

Stemmeberettigede er alle medlemmer, som er fyldt 14 år, samt forældre, der har børn under 14 år, som betaler kontingent til foreningen. Ingen kan opnå mere end 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgbare er alle medlemmer, som er fyldt 14 år, samt forældre, der har børn under 14 år, som betaler kontingent til foreningen. Forretningsudvalget skal være myndigt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

§ 9a

Bestyrelsen består af et forretningsudvalg på 3 medlemmer samt de til enhver tid siddende udvalgsformænd.

 

§ 9b

Aktivitetsudvalgene vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtager, efter indstilling fra bestyrelsen antallet af udvalg. Udvalgene konstituerer sig selv med formand og sekretær.

 

§ 9c

Valg til forretningsudvalget gælder for 3 år af gangen. Af forretningsudvalget afgår skiftevis formand, kasserer og sekretær. Øvrige udvalg vælges for 2 år af gangen. Af udvalgene afgår skiftevis halvdelen.

 

§ 9d

Endvidere vælges for 2 år af gangen 1 revisorer. Desuden vælges for 2 år af gangen 2 medlemmer, hvor den ene gerne skal være i GUF´s bestyrelse, til Rækker Mølle hallens repræsentantskab, som afgår skiftevis.

 

§ 9e

Afgang første år sker ved lodtrækning.

 

§ 9f

Opstår der mellem 2 generalforsamlinger behov for nedsættelse af nye udvalg kan bestyrelsen udpege dette og lade formanden for udvalget indtræde i bestyrelsen. Dette valg gælder dog kun til første ordinære generalforsamling.

 

§ 9g

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Medlemsåret går fra 1. april til 31. marts.

 

§ 10

Udvalgene er pligtige at føre protokol over arbejdet i udvalgene. Udvalgene er i øvrigt bemyndiget til selv at træffe alle afgørelser vedrørende udvælgelse af instruktører, trænere m.v. til arbejdet i de enkelte udvalg. Bestyrelsen antager den nødvendige medhjælp til foreningens administration.

 

§ 11

Tegningsret for foreningen har et hvert medlem af bestyrelsen. Med mindre udgiften afviger væsentlig fra foregående regnskab, da skal 2 medlemmer af bestyrelsen skrive under.

§ 12

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor.

Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning, men kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål i Rækker Mølle i Ringkøbing-Skjern kommune.

Ændring af nærværende love og vedtægter kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.